ప్రదర్శన

ప్రదర్శన 1

2016 వియత్నాం Vietstock ఎగ్జిబిషన్

ప్రదర్శన 2

ఈజిప్ట్ అగ్రోమ్ 2017

ప్రదర్శన 6

VIV బ్యాంకాక్, థాయిలాండ్ 2017

ప్రదర్శన 3

2018 అబుదాబి VIV ఎగ్జిబిషన్

ప్రదర్శన 5

అగ్రోమ్ దుబాయ్ 2019